Mb 10 11is by Lietuvos muzikų sąjunga - Issuu

Prekybos meistras ericas nymanas

IX tarptautinis Tulûzos vargonø festivalis 47 p. Muzika televizijos ekrane: iliuzijos ir tikrovë 58 p. Potretas Vytautë MARKELIÛNIENË K etvirtojo kûrybinës veiklos jubiliejaus iðvakariø sulaukæs Valstybinis Vilniaus kvartetas — Audronë Vainiûnaitë, Artûras Ðilalë, Girdutis Jakaitis, Augustinas Vasiliauskas — pastaraisiais metais iðgyvena visavertá, produktyvø ir prekybos meistras ericas nymanas etapà, kuriam bûdinga srauni, nenutrûkstama muzikinës veiklos tëkmë, plëtojama tæstinëmis programomis, ávairiabriaunio repertuaro studijomis, pastangomis aprëpti visà kvarteto þanro istorijà ir dabartá.

Ðios pastangos iðlieka kaip viena svarbiausiø Vilniaus kvarteto misijos krypèiø, turint galvoje paties kvarteto þanro savitumà, jo reikðmæ instrumentinës muzikos raidoje, jo struktûriniø savybiø aktualumà ávairiø epochø ir stiliø kompozitoriø kûryboje.

Kvarteto erdvëje tarpstanti namø muzikavimo ir keturbalsës plastikos, Iðgyvenantys brandà ir kûrybingumà Koncertø ciklai, nuolatinës premjeros ir nesibaigianèios gastrolës keturiasdeðimtmeèio sukaktá pasitinkanèiam Valstybiniam Vilniaus kvartetui netampa kasdiene rutina Valstybinis Vilniaus kvartetas. Tad nenuostabu, kad ðias atlikëjiðkas savybes integruojantis Vilniaus kvartetas jau spëjo iðugdyti savo publikà, formuoti autonomiðkà koncertø sezonà, racionaliai plëtoti gastroliø politikà bei inicijuoti galingus projektus, ambicingai juos ágyvendinti.

Norëtøsi ásiterpti ganëtinai daþnai iðsakomu pastebëjimu, jog tai, kas nuolat esti greta, kas intensyviai dirba, kuria ðalia mûsø, lieka maþiau ir reèiau ávertintas, nes tokiø þmoniø buvimas suvokiamas it natûrali mûsø bûties dalis, apie kurià lyg ir nebûtina specialiai kalbëti. Ðià mintá nesyk teko girdëti ir spalio 12 d. Valstybinio Vilniaus kvarteto kûrybà pristatanèio vakaro metu ið renginio dalyviø lûpø Chodkevièiø rûmuose.

Ið tiesø kartais reikia konstatuoti minimos situacijos paradoksalumà þvelgiant prekybos meistras ericas nymanas ðio kolektyvo veiklos mastus, intensyvumà bei pobûdá, kai su parengtø programø dinamika ne visada tapaèiu tempu spëja sekti publika, muzikos kritika, kai lieka tartum ir nepastebëti nuveikti dideli darbai.

Taèiau á pastaràjà situacijà galima paþvelgti ir ið kitø pozicijø, tiesiog jau suvokiant Vilniaus kvarteto veiklà kaip istorinio muzikinës kultûros proceso dalá, matomà ir þenklià dalá, kurios verte abejoti nereikia.

Pats ansamblis jau yra prekybos meistras ericas nymanas svarbiu mûsø kultûros vertës rodikliu, leidþianèiu argumentuotai kalbëti apie lietuviø kamerinës muzikos interpretacijos tradicijà, jos patvarumà.

Reikia pasakyti, kad aktyvus pastarøjø metø muzikinis Dvejetainių opcijų numatymo diagrama gyvenimas meniniu turiniu, regis, uþpildë bemaþ visas, tegu ir nevienodu lygiu, muzikos sklaidos kryptis, ypaè kalbant apie þanrinæ, stilistinæ koncertø ávairovæ. Ðiuo poþiûriu susidaro palanki terpë gausëti ansambliams, aktyviai ásitraukti jaunosios kartos solistams, kuriø kaita, atsinaujinimas, ásitvirtinimas ar veiklos fragmentiðkumas — konkurencijos sàlygoti padariniai.

Deðimtmeèiais veiklos apimtis skaièiuojantys kolektyvai, atli- këjai tokiomis aplinkybëmis ne visada atsiduria vertintojø dëmesio centre, taèiau daþnu atveju vis dëlto tampa etalonu, ápareigojanèiu laikytis ir aukðtyn kelti profesionalumo kriterijus. Valstybinis Vilniaus kvartetas per savo 40 metø veiklos trajektorijà iðgyveno ávairiausius etapus, pradedant kolektyvo formavimosi metais, dalyviø kaita ir baigiant veiklos pobûdþio, galimybiø plëtros etapais.

Ðá ansamblá vadindami universaliu, ko gero, kaip tik stabtelime prie bemaþ reikðmingiausio jo bruoþo, ilgametës praktikos tëkmëje puoselëto su skirtingais etapais kvartete grieþusiais nariais, su ávairiais kitais ðios interpretacinës srities profesionalais, scenos partneriais. Ðiuo poþiûriu universalumà dera suvokti ne kaip sporadiðkà siûlomø atlikti opusø virtinæ, bet kaip racionalià repertuaro sankaupà, sàlygojanèià ágûdþiø, patirties ávairialypiðkumà.

Universalumas ryðkiai ir sëkmingai atsiskleidë ir pastarøjø keleto metø Vilniaus kvarteto koncertinëje veikloje, kurios iðraiðkai, viena vertus, bûdingas repertuaro polifoniðkumas prekybos meistras ericas nymanas vis gimstanèiomis naujomis temomis, o kita vertus, gilëjanti kvartetinio repertuaro kûrybinë refleksija. Per — metus Vilniaus kvartetas ágyvendino dviejø tarpusavyje visiðkai skirtingø ciklø projektus: pagrieþë visus L. Schumanno, J. Brahmso ir lietuviø kompozitoriø kvartetine muzika.

Taigi — nuodugni monumentali paskutinio Vienos klasiko kûrybos studija bei romantiniø partitûrø ekspozicija pakaitomis su ávairiø lietuviø autoriø kompozicijomis.

Skraido, nes nenori dirbti? Ne baldų gamykla. Kaip automatizuoti marketingą? - vlog27

Programø jungimas á didþiulius ciklus paraleliai dar lydimas pavieniø koncertø, gastroliø bei leidybiniø sumanymø ágyvendinimo. Èiurlionio bei jo osioms gimimo metinëms skirti V. Barkausko, R. Merkelio, M. Urbaièio kameriniai kûriniai 1 CDJ. Èiurlionio ir F. Schuberto kameriniai kûriniai 1 CD.

Tai tik dalis pagrotø kûriniø, taèiau reali jø iðraiðka labai iðkalbinga, apibû- dinanti ir svarbiausius Vilniaus kvarteto repertuarinës, iðraiðkos priemoniø atrankos kriterijus, kuriuos paprastai diktuoja þinojimas, ágûdþiai bei atlikëjiðka sàþinë, kurios dëka ðio ansamblio programos kaskart pasiþymi dramaturgiðkai motyvuotu, kompoziciðkai stamantriu pavidalu.

Jo klodai beribiai. Raðydami muzikà kvartetui daugelis ir ankstesniøjø, ir ðiuolaikiniø kompozitoriø á já sutelkdavo visas savo sielos gelmes. Þanro specifika, manau, pasiþymi tuo, jog kvartetas gali skambëti ir maþytëse, ir milþiniðkose klausytojø salëse.

Taèiau kvarteto prigimtis vis dëlto kamerinë, intymi.

Poreikis kuo geriau atstovauti kamerinës muzikos menui siejasi ir su kitais, ne maþiau svarbiais, Valstybinio Vilniaus kvarteto veiklos bruoþais, kuriø kryptys nusidriekia dviejø poliø link: viename — ansamblio, kaip Lietuvos kultûros ambasadoriaus, veikla, áprasminta nuolatinëse gausiose uþsienio gastrolëse, o kitame — kultûros misionieriaus darbas: periodiðkai rengiami koncertai Lietuvos provincijoje be jokiø nuolaidø repertuarui ar savo profesinei laikysenai. Nesinorëtø teigti, kad Vilniaus kvartetas — vienintelis mûsø kraðte kolektyvas, siekiantis suderinti kultûros ambasadoriaus ir kultûros skleidëjo uþdavinius, taèiau, be abejonës, ði nenutrûkstanti dvilypë veikla iðryðkëja kaip nekintanèiø pastarojo ansamblio atlikëjiðkø prioritetø pavyzdys, neprarandantis prasmingø pozicijø ir ðiandien.

Pasitelkime dar keletà A. Ðiuo poþiûriu, ko gero, daugiausiai paraleliø galëtume iðvesti tarp Vilniaus kvarteto ir ðviesios atminties smuikininko Raimundo Katiliaus, kurio atsakomybës, sàþinës kaitra vis daþniau byloja apie retëjanèius minëtoms vertybëms prisiekusius muzikos riterius.

Tai tik keletas þërinèiø eiluèiø ið uþsienio recenzijø, ðiaip jau analizuojanèiø Valstybinio Vilniaus kvarteto interpretacijø originalumà, konkreèias koncertø programas, kuriuose nuolat skamba ðio þanro klasika, lietuviø kompozitoriø opusai.

  • Tačiau norint sėkmingai prekiauti tokiais laikotarpiais, reikės pakankamai didelio užstato.
  • Kiek žetonų doleriais

Tarptautiná ansamblio pripaþinimà liudija ir kiti momentai, kaip antai jau kelintus metus Berlyne grieþiami L. Per metus prekybos meistras ericas nymanas kaip 80 koncertø surengiantis kolektyvas aktyviai gausina savo repertuarà naujais kûriniais, sykiu dëmesingai puoselëdamas nuolatines tradicijas, prie kuriø pripratusi Lietuvos muzikinë bendruomenë — sunku ásivaizduoti Didþiosios savaitës rimties iðgyvenimà be J.

Prie iðvardytø galëtø prisidëti ir sekmadieniniai koncertai Taikomosios dailës muziejuje, po kurio skliautais Vilniaus valstybinis kvartetas su jam iðtikima publika, regis, yra uþmezgæs ypatingo sàskambio dialogà. Pabiri èia paminëti veiklos intensyvumà ir vertæ liudijantys faktai mažas poros nepastovumas ðmësèioja prekybos meistras ericas nymanas raðinyje tik kaip argumentuojantys potëpiai.

Nuosekliai juos surinkæ á visumà, iðvystume monumentalø sraunios, þërinèios ir tirðtos veiklos vaizdà, kurio gylio, erdvës bei turinio matmenims vargiai ðiandien prilygtø kitas Lietuvos kolektyvas. Martin Fortepijoninis kvintetas J. Wallace Fortepijoninis kvintetas A.

Schonberg Kvartetas Nr. Balakauskas Kvartetas Nr. Hundsnes Kvintetas klarnetui ir styginiø kvartetui R. Choveaux Kvartetas Nr. Malcys Kvartetas Nr. Juozapaitis Kvartetas Nr. Copland Sekstetas styginiø kvartetui, klarnetui ir fortepijonui M. Hegdal Variacijos be temos pasaulinë premjera S. Glick Hebraiðka siuita S.

Glick Kvartetas Nr. Webern Kvartetas prekybos meistras ericas nymanas. Schonberg Keturios dainos O. Horo Bulgarø liaudies ðokis J. Sibelius Kvintetas fortepijonui prekybos meistras ericas nymanas styginiø kvartetui g-moll F. Choveux Fortepijoninis kvintetas op. Choveux Koncertas styginiø kvartetui ir orkestrui H. Abrahamsen Kvartetas Nr. Nielsen Styginiø kvintetas G-dur P. Gudmundsen-Holmgreen Kvartetas Nr.

prekybos meistras ericas nymanas verslo pamm sąskaitos planas

Boydell Kvartetas Nr. Bosmans Kvartetas T. Sweelinck Chromatinë fantazija J. Menager Kvartetas A-dur, op. Heinen Kvartetas Nr.

prekybos meistras ericas nymanas

Mullenbach Kvartetas Nr. Karafillidis Kvartetas P. Leftheris Penkios maþos pjesës styginiø kvartetui M. Romberg Kvintetas styginiø kvartetui ir fleitai Nr. Ries Kvintetas h-moll, fleitai ir styginiø kvartetui M. Nyman Kvartetas Nr. Bliss Kvintetas obojui ir styginiø kvartetui E.

Elgar Kvartetas op.

  • Osamos bin Ladeno vietą ieškomiausių Jungtinių Valstijų nusikaltėlių sąraše užėmė ne jo įpėdinis, naujas "Al Qaedos" lyderis Aymanas al Zawahiri, o amerikietis mokytojas.
  • У вас остается два часа на решение.
  • Trys žvakidės variantai
  • Mb 12 1 is by Lietuvos muzikų sąjunga - Issuu

Galvão Kvartetai fleitai, smuikui, altui ir violonèelei Nr. Bomtempo Kvintetas fortepijonui ir styginiams op.

„Šventa“ vieta tuščia nebūna

Turina Serenada styginiø kvartetui op. Turina Fortepijoninis kvartetas a-moll, op. Granados Fortepijoninis kvintetas g-moll — V. Vasks Kvartetas Nr. Tuur Styginiø kvartetas A. Boccherini Styginiø kvintetas D-dur, op. Dvejetainiai opcionai uždirba Kvintetas klarnetui ir styginiø kvartetui E.

Schulhoff Sekstetas W. Braunfels Kvintetas dviem smuikams, altui ir dviem violonèelëms op. Urbaitis fort. Merkelys fort. Èiurlionis Styg. Caprise Records. Stockholm Ðvedija Eskil Hemberg - Zona rosa op. Les adieux op. Vilniaus plokðteliø studija Lietuva Lietuviø kompozitoriø kvartetinë muzika. Chorui, solistei, fleitai ir styginiams. Lietuvos muzikos informacijos ir leidybos centras. Vytautas Lauruðas - Koncertas balsui ir styginiø kvartetui.

Beje, kartais kyla minèiø, kad Vilniuje grieþiame per daþnai. Juk kiti kolektyvai ar solistai rodosi Vilniaus scenose vos kartà per metus. Jie turi savo klausytojus ir klausytojai jø laukia. Mums taip nepavyksta — pristatydami koncertø ciklus, grieþiame kur kas daþniau. Todël labai sunku iðlaikyti klausytojø susidomëjimà, kad netektø prekybos meistras ericas nymanas tuðèioje salëje. Bet kol kas skøstis negalime — regis, rengdami teminius koncertus, mes netgi iðsiauginome klausytojø, ne tik kad iðsaugojome kvarteto mëgëjus.

Ir ne tik Vilniuje! Apskritai Vilniaus muzikinis gyvenimas labai intensyvus — bûna, kad vienà vakarà sutampa net trys svarbûs renginiai. O prekybos meistras ericas nymanas mûsø nėra įmokų premijos dvejetainiuose rinkiniuose ne milijoninë — gyventojø miestui su dramos teatrais, opera, Filharmonija ir dar individualiomis koncertø bei teatrø organizacijomis kiek jø dabar yra?

Eiliniam þmogui esant tokiam renginiø pertekliui tikrai turëtø bûti sunku. Prekybos meistras ericas nymanas, Kultûros ministerija be reikalo nepasidomi ir nesiima renginiø bei jø organizatoriø koordinuoti, dar daugiau — tolygiai paskirstyti po visà ðalá. Su nuostaba stebiu, kaip jûs tas paèias unikalias savøjø ciklø programas sudëtingiausi kvarteto þanro ðedevrai, ðiuolaikinë muzika grieþiate ir suaugusiesiems visoje Lietuvoje, ir net moksleiviams.

Tuo tarpu kvarteto kaip þanro gimimas susijæs su saloninio muzikavimo pradþia. Ðiandien jûs grieþiate labai daug ðiuolaikinës muzikos ir kaip retas kuris kolektyvas itin daug kontaktuojate su klausytojais Kas pasikeitë per tas epochas? Kaip pasikeitë klausytojai? Kuo skiriasi vadinamosios provincijos prekybos meistras ericas nymanas sostinës ar kultûros centrø publika?

Vasiliauskas ir A. Ðilalë — Per metus grieþiame nuo 80 iki koncertø.

prekybos meistras ericas nymanas

Jeigu tolygiai paskirstytume, tai á scenà einame kas treèià dienà. Taèiau jokiu bûdu negaliu sakyti, kad ëjimas á scenà tapo kasdienybe ar — dar daugiau — rutina. Juo labiau nenorëèiau kalbëti apie publikos skirtumus — mums ji vienodai brangi ir dideliame mieste, ir atokesniame maþame miestelyje.

Vienodai jaudinamës, lygiai jauèiame — Man paèiam keista, bet bûtent vaikai ðiuolaikinæ muzikà suvokia puikiai. Jiems ji netgi ádomesnë nei klasika. Gal dël to, kad pirmà kartà iðgirsta ir daug kas jiems tiesiog netikëta.

Vieni su siaubu prisimena Didþiojo spalio paradus ar iðkilmingas Stalino laidotuves, kiti su ðypsena veide pagalvoja apie Meilës paradà Berlyne. Tad kurgi su iðkilmingomis fanfaromis priekyje þygiuoja muzikai?

Mozarto, Beethoveno, Schuberto muzikinæ kalbà jie girdi per radijà, televizijà, muzikos pamokose. O negirdëta ðiuolaikinë muzika juos stebina keldama, matyt, visiðkai kitokiø jausmø.

„Šventa“ vieta tuščia nebūna | fotomodels.lt

Kartais tiesiog nepaprasta reakcija bûna! O juk kaip visi bijo veþti á atokesnius miestelius ðiuolaikinæ muzikà. Rengdami koncertus Lietuvoje, pasitelkiame gyvà þodá — Beethoveno ciklà vedë Viktoras Gerulaitis, labai daþna mûsø koncertø bendraautorë yra Ona Narbutienë.

Per kelias minutes átaigiu þodþiu klausytojai parengiami klausyti net ir sudëtingiausios muzikos. Tai labai svarbu. Beje, lietuviø muzikà atlikëjai bijo veþti ir á uþsiená — ir mes prieð trisdeðimt metø to vengëme. O dabar dràsiai ga- net ir Maskvoje, tad telieka pakelti tai, kas ðiek tiek primirðta.

Visur, kur tik jà grojome, nesulaukëme në maþiausio priekaiðto! Regis, abu esame ið tø laikø, kuriuos ðiandien su didþiausiu malonumu reikia ar nereikia keiksnojame, — ir jûs, ir að gyvenimui ruoðëmës tarybiniais metais. Manau, meluotume patys sau, jeigu sakytume, kad muzika, o ypaè muzikai, anuomet nebuvo gerbiami