PROVINCIJA NEPROVINCIALAMS

Pamokos apie galimybes

Tikslas — kiekvieno mokinio sėkmė. Man neramu dėl dabartinio matematinio ir ne tik raštingumo. Matau, kad mokiniams neįkandamos procentų, proporcijų, statistikos, paprasčiausios loginio mąstymo ir skaičiavimo užduotys.

Šį pusmetį teko net 10 rajonų nagrinėti ugdymo matematikos pamokos apie galimybes pokyčių būtinybę: kodėl neįvyksta kokybinis šuolis, asmeninių ir grupinių tiriamųjų kūrybinių ugdomųjų projektų vieta šiuolaikinėje pamokoje — planavimas, organizavimas ir pamokos apie galimybes, kitokios pamokos ir jų architektūra pamokos apie galimybes mokinių mokymąsi mokytojo praktiko požiūriu, pasiekimų vertinimo, mokinių įsivertinimo, darbo komandose ir kitus aktualius pamokos apie galimybes ir gamtos mokslų mokytojams klausimus.

Įsivertinome, ar dirbsime šiuolaikiškiau? Rašau dėl to, kad daugumoje rajonų į mokymus atvyko kas trečias ar ketvirtas mokytojas, nes neišleido vadovai, mokykla nebeturi tam skirtų lėšų ir t.

INTEGRUOTA BIOLOGIJOS-FIZINIO UGDYMO PAMOKA

Diskusijose paaiškėjo, kad dar retai kada išnagrinėjus kiekvieną temą skyrių nustatoma, analizuojama individuali mokinių pažanga. Na, o faktų vertinimo metodai — pokalbis, interviu, veiklos pamokoje analizė, asmeninių ir grupinių tiriamųjų kūrybinių projektų peržiūra ir analizė — visiškai reti.

pamokos apie galimybes kriptovaliutos fizinis atitikmuo

Mokinių bendrosios ir esminės dalykinės kompetencijos reikalauja keisti ugdymo praktiką variantas st 429, nes nepakanka tik išaiškinti dalyko turinį ir patikrinti, kaip mokiniai įsiminė. Aš pasirengęs prisidėti prie mokytojų tobulinimo, kad šios ir kitos nuostatos keistųsi. Didiname tėvų pamokos apie galimybes mokyklos gyvenime ir tikslingiau organizuojame tėvų informavimą.

Keliame naujus pamokos planavimo kokybinius reikalavimus, mokytojas numato, kaip įtrauks mokinius į veiklas, kokiais būdais sieks, pamokos apie galimybes mokiniai žinias, kurias gauna per pamoką, mokėtų taikyti praktiškai, patys darytų išvadas, kurtų, pasirinktų problemų sprendimo būdus.

Centre — vaikas ir jo mokymosi pasiekimų rezultatai, todėl pasiekimų vertinimas, mokinių įsivertinimas, nuolatinis grįžtamasis ryšys yra svarbūs šiuolaikinės pamokos elementai, kurie skatina mokytis.

Navigacija tarp įrašų

Šiuolaikinės pamokos vadybos pokyčiai. Pamoka yra privalomas ir savaime suprantamas, kasdienis mokyklinio gyvenimo elementas. Mokytojai, dalyvaujantys seminaruose ir mokymuose, yra aktyvūs, rodo norą būti šiuolaikiški, reikalingi savo mokiniams, vadovautis penkių M principu: mokyti, mokytis, mąstyti, motyvuoti, mylėti.

Kvalifikacijos tobulinimas yra neatsiejama mokytojo gyvenimo dalis, kuri padeda suvokti, kaip įtraukti naujus dalykus, kūrybiškai išbandyti naujus metodus ar aktyviąsias veiklas, įveikti problemas, kurios yra kliūtis geresniems profesinės veiklos rezultatams ir pasitenkinimui darbu.

  • Pokyčiai pamokos vadyboje ir aktyvus kiekvieno mokinio mokymasis - Švietimo naujienos
  • Ne, ne todėl, kad ji neturėtų laiko, nenorėtų bendrauti ar bijotų atsiverti, nors, tiesą pasakius, vieno iš šių atsakymų tikėjausi, kai paprašiusi susitikti pokalbiui jos balse išgirdau dvejonę.

Kokybės vadybos modelio parinkimas svarbus kiekvienos mokyklos mokytojams ir vadovams. Bendravimo būdas, suteikiantis galimybę sukurti atvirą darbo erdvę, kurioje gali vykti pasikeitimas patirtimi ir idėjomis, suteikiant galimybę kiekvienam žmogui įgyvendinti savo svajones ir tikslus. Mokytojai profesionalai nuolat analizuoja savo veiklą: kas įvyko, ką tai reiškia, ką aš darysiu? Tai keičia ir mano pamokos vadybą, nes mokykloje pirmiausia rūpinuosi, kaip lavinti mokinių savarankiško mokymosi įgūdžius, t.

Pradedu nuo mokytojo didaktinės kompetencijos charakteristikų: mokytojo darbo stilius, mokymo tikslai ir metodai, mokymosi aplinka, mokytojo ir mokinio sąveika.

PROVINCIJA NEPROVINCIALAMS

Pasikeitus gyvenimui, privalo keistis ir mokytojas — turėti ne pamokos apie galimybes profesinių, bet ir pamokos vadybos žinių bei įgūdžių. Manau, kad tai vienas iš pamokos modernizavimo, mokinių mokymosi ir pasiekimų bei individualios pažangos optimizavimo kelių.

Nuo vadybinės mokytojo kompetencijos priklauso jo saviraiška, bendravimas ir bendradarbiavimas su mokiniais, kolegomis, mokinių tėvais ir visuomene. Dabartiniu metu pagrindiniuose švietimo dokumentų projektuose, pabrėžiančiuose mokyklų veiklos ateities perspektyvas, orientuojamasi į mokymosi paradigma pagrįstą mokytojo veiklą. Apibendrindamas savo kolegų patirtį pasiūlysiu minčių, kaip mokytojams planuoti ir nagrinėti modernaus mokymo si idėjų mozaiką mokytojų metodiniame ratelyje ir kasdienėje veikloje.

Seminaruose mokytojo praktiko požiūriu apibendrinsiu pamokos konstravimo patirtį, mokytojo vertinimo veiklas, refleksijos ir mokinių įsivertinimo praktikos tobulinimą, patrauklius aktyviųjų veiklų mokymo si metodų ir mokinių darbo komandoje vertinimo įsivertinimo būdus, padedančius siekti ugdymo kokybės, juos taikyti. Mane veikti labiausiai skatina motyvacija, gebėjimas analizuoti, noras bendrauti.

Planuodami konkrečią pamoką, numatome, kokie bus mokymosi uždaviniai, mokinių veikla, individualizavimo ir diferencijavimo strategijos bei pamokos apie galimybes, vertinimo kriterijai, kurie turėtų rodyti, kas jau išmokta, ką pamokos apie galimybes mokiniams reikės išmokti.

Mokinių ir mokytojų sąveika. Mokinių ir mokytojų tarpusavio santykiai stipriai veikia mokinio motyvaciją ir pastangas. Gera mokinių savijauta prisideda prie aukštesnių pasiekimų. Vertybines mokinių nuostatas formuoju savo asmeniniu pavyzdžiu ir autoritetu, per bendravimą, per dalyko ugdymo turinį, per pamokos apie galimybes aktyvias veiklas metodus. Ugdymo diferencijavimas sudarykime galimybes mokiniui pasirinkti. Naujajai pamokos vadybai yra svarbu grupinis-komandinis darbas, bet drauge žadinu individualius gebėjimus, stengiuosi šalinti mokymosi spragas, skatinu savarankišką veiklą, sudarau mokiniams sąlygas patiems patirti, tada stiprinu bendradarbiavimą, diferencijuoju ugdymo turinį ir kt.

Taikau suminį pažymį, kurio schemą pridedu.

pamokos apie galimybes

Suminis pažymys — tai sudėtinis įvairių mokinio veiklų, pasiekimų, pastangų suminis balas, kurio kriterijus taiko dauguma gimnazijos mokytojų, vertinantys mokinių pasiekimus pažymiu. Suminio pažymio kriterijai ir jų vertė aptariami su mokiniais ir galioja vieną pusmetį. Namų darbų užduotims labai daug dėmesio skiriu orientuodamas ne į kiekybę, o į gylį.

Skiriu tiek, kad nesudarytų problemų patikrinti, įvertinti per pamoką.

Pokyčiai pamokos vadyboje ir aktyvus kiekvieno mokinio mokymasis

Užduotys turi padėti pasitikrinti, įtvirtinti tai, ko mokytasi per pamoką. Jas diferencijuoju taip, kad mokiniai galėtų pasirinkti, kas jiems pamokos apie galimybes, skiriu ilgalaikes namų darbų arba projektines užduotis. Gera taisyklė: mokytojas sudaro situaciją, o mokinys mokosi. Už mokymąsi atsakingi tik patys mokiniai, o pažymiai padeda nustatyti, kiek pažengta, išmokta. Mokymosi stebėjimas ir rezultatai rodo, ar mokytojo pasirinktos užduotys ir metodai padeda mokiniui mokytis.

Mokytojas turi apgalvoti, kokia yra individuali pažanga, motyvuoti mokinius, parodydamas, kaip sekasi mokytis ir kokia reali pažanga padaryta, sukaupti mokinio mokymosi duomenis, aptarti juos su tėvais, išryškinti mokinio tolesnio mokymosi poreikius ir žingsnius. Mokiniams informacija padeda nusistatyti: kas pavyko, ką dar turi išmokti ar kur pasistengti, kokie galimi tolesni mokymosi žingsniai.

Pamokos apie galimybes procesas vertinamas ir koreguojamas remiantis ugdymo proceso vertinimo sistema ir priimant sprendimą: dėl ugdymo turinio — ar padėjo siekti iškeltų tikslų, ar buvo tinkamas ir ne per sunkus mokiniams, tarp jų ir tiems, kuriems mokytis sunkiau, kad galėtų siekti pažangos; dėl mokymo metodų ir strategijų, mokymosi užduočių, šaltinių, išteklių — ar jie veiksmingi, ar tinka mokiniams, jų grupėms, visai klasei, ar tinkamas mokymosi tempas; dėl mokymosi tikslų ir uždavinių — ar jie tinka mokiniams, jų grupėms, visai klasei, tarp jų ir specialiųjų poreikių ugdytiniams.

Sudarau galimybę mokiniams patiems perprasti, aptarti mokymo metodų ir vertinimo sistemos veiksmingumą. Noriu padėti ugdyti mokytojo tyrėjo gebėjimus, orientuotus ugdymo turiniui ir procesui tobulinti, įgyvendinti ugdymo inovacijų projektus.

Integruotos pamokos – galimybė ar būtinybė profesiniame mokyme?

Mokyklos kaitos strateginiais uždaviniais bus siekiama skatinti mokyklų savarankiškumą ir įvairovę, formuoti mokyklos kokybės kultūrą, stiprinti mokyklos ir vietos bendruomenės sąveiką. Mokinių mokymąsi skatinanti aplinka.

daug uždirbi internete

Kūrybiškam ugdymui reikalinga tinkama aplinka. Tai edukacinė erdvė, kuri skatina aktyvų, nuolatinį mokymą si.

stabilios pasirinkimo strategija dvejetainiai variantai 24 optono atsiliepimai

Vertindamas mokytojų praktinę veiklą visada paklausiu, kur viešinami mokinių projektiniai kūrybiniai darbai? Taip prisidedame prie socialiai aktyvios ir saugios aplinkos kūrimo, skatiname mokinių motyvaciją atlikti darbus stropiai ir kokybiškai, stipriname socialinius įgūdžius. Ugdymui svarbios pamokos netradicinėse erdvėse. Aspektai, kuriuos analizuoju autoriniuose seminaruose: pamokos uždavinių dermė su pamokos įsivertinimu, motyvacija, pasiekimus lemiantys veiksniai, aktyvios veiklos pamokoje, mokymo metodai, pasiekimų vertinimas, mokinių įsivertinimas, asmeniniai ir grupiniai projektiniai darbai ir t.

Integruotos pamokos – galimybė ar būtinybė profesiniame mokyme? | Epale

Iki susitikimo tobulinimo seminaruose, kuriuose apibendrinu kolegų ir savo patirtį apie šiuolaikinės pamokos vadybą. Kartu ieškosime naujų, tikslingesnių veiklos alternatyvų, kaip planuoti ir organizuoti šiuolaikinę pamoką. Derinsime teorinę medžiagą ir praktines užduotis — jos turėtų paskatinti mokytojus keisti pamokos vadybą, mokytojo profesinių kompetencijų kokybišką raišką.