REKOMENDACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMUI

Galimybė įsigyti viešųjų pirkimų yra,

Į ką atkreipti dėmesį siekiant pirkti racionaliai?

Viešųjų pirkimų įstatymo VPĮ 82 str. Perkančiosios organizacijos privalo motyvuoti savo sprendimą neatlikti pirkimo naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos paslaugomis, tai patvirtinantį dokumentą paskelbti pirkėjo profilyje ir jį saugoti kartu su kitais pirkimo dokumentais. Perkančiosios organizacijos neretai nesilaiko šios VPĮ nuostatos. Pažymėtina, kad analogiška nuostata yra nustatyta ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme.

Atkreiptinas dėmesys, kad ši VPĮ nuostata netaikoma, jeigu atliekamas mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos būdu ir jo vertė yra mažesnė kaip 10 Eur be PVM. VPĮ 28 str.

Pirkimo objektas skaidomas į dalis kiekybiniu, kokybiniu pagrindu ar pagal skirtingus jo įgyvendinimo etapus. To paties VPĮ straipsnio 2 dalyje nustatyta: Tarptautinio pirkimo atveju nurodyta pareiga skaidyti pirkimo objektą į dalis netaikoma, jeigu perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose pagrindžia, kad dėl to sumažėtų tiekėjų konkurencija, pirkimo sutarties vykdymas taptų per daug brangus ar sudėtingas techniniu požiūriu, skirtingų pirkimo objekto dalių įgyvendinimas būtų glaudžiai susijęs ir dėl to perkančiajai organizacijai atsirastų būtinybė koordinuoti šių dalių tiekėjus ir tai keltų riziką netinkamai įvykdyti pirkimo sutartį, ar nurodo kitas pagrįstas aplinkybes, dėl kurių netikslinga pirkimo objektą skaidyti į dalis.

Perkančiosios organizacijos dažnai nesilaiko nurodytų Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų. Kaip matyti iš VPĮ formuluočių, kiekvienu atveju, nepriklausomai nuo perkamo objekto pobūdžio, kiekio, ypatybių tarptautinis pirkimas turi būti suskaidytas į dalis ARBA surašytas pagrindimas, kodėl Perkančioji organizacija nusprendė pirkimo neskaidyti į dalis kiekybiniu, kokybiniu pagrindu ar pagal skirtingus jo įgyvendinimo etapus.

Pagrindimas turėtų būti išsamus ir motyvuotas, t. Sprendžiant iš Viešųjų pirkimų įstatymo 28 str. Atkreiptinas dėmesys, kad galimybė įsigyti viešųjų pirkimų yra prievolė galioja tik klasikinio sektoriaus perkančiosioms organizacijoms.

Viešųjų pirkimų įstatymo 28 str. Pareiga skaidyti statinio statybos darbų ir statinio projektavimo paslaugų pirkimą į dalis gali būti netaikoma, jeigu perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose pagrindžia, kad dėl to sumažėtų tiekėjų konkurencija, pirkimo sutarties vykdymas taptų per brangus ar sudėtingas techniniu požiūriu, skirtingų pirkimo objekto dalių įgyvendinimas būtų susijęs ir perkančioji organizacija privalėtų koordinuoti šių dalių tiekėjus, o tikslūs dvejetainių opcijų signalai keltų riziką netinkamai įvykdyti pirkimo sutartį, ar nurodo kitas pagrįstas aplinkybes, kodėl netikslinga skaidyti statinio statybos darbų ir statinio projektavimo paslaugų pirkimą į atskiras dalis.

uždarbis internete naudojantis autopilotu kaip galima užsidirbti daug pinigų

Pasitaiko, kad Perkančiosios organizacijos vienu pirkimu, kuris neskaidomas į dalis, įsigyja ir darbus, ir projektavimo paslaugas, neturėdamos tam jokių rimtų priežasčių.

Tokiu būdu yra pažeidžiamas Viešųjų pirkimų įstatymas. Perkančiosios organizacijos tik turėdamos itin rimtų argumentų gali darbus ir projektavimo paslaugas pirkti kartu.

  1. Nešališkumo deklaracija — viešojo pirkimo komisijos nario ar eksperto arba kito asmens pareiškimas raštu, kad jis nešališkas tiekėjams.
  2. Kaip užsidirbti pinigų kursiniuose darbuose
  3. Renginyje dalyvavo savivaldybių merai, jų pavaduotojai, administracijos direktoriai ir viešųjų pirkimų specialistai.
  4. Ar atliekant pirkimus pagal Viešųjų pirkimų įstatymą pasiūlymų vertinimo metu galima keisti pirkimui skirtą lėšų sumą?
  5. Что случилось, Бенджи.
  6. На этой карте изображены все страны, которые есть на планете Земля.
  7. Teisės akto straipsnis

Šie argumentai turi būti nurodyti pirkimo būdo pasirinkimą fiksuojančiuose dokumentuose. Visais kitais atvejais darbai ir projektavimo paslaugos privalo būti perkami pirkimą skaidant į dalis arba vykdant du atskirus pirkimus.

Šis reikalavimas netaikomas vykdant mažos vertės pirkimus. Taip pat tokia nuostata negalioja komunalinio sektoriaus perkantiesiems subjektams. Viešųjų pirkimų įstatymo 50 str. Paprastai ši VPĮ nuostata būna perkeliama į pirkimo dokumentus ir perkančiosios organizacijos numato, jog iš Lietuvos Respublikoje registruotų tiekėjų nereikalauja pateikti jokių dokumentų, galimybė įsigyti viešųjų pirkimų yra įsiskolinimo Sodrai nebuvimą. Nustatoma, jog duomenys bus tikrinami perkančiosios organizacijos bei paprasatai būna nurodoma, kurios dienos duomenys bus užfiksuojami.

Agentūra atlikdama perkančiųjų organizacijų įvykdytų pirkimo procedūrą patikrą, visuomet patikrina, ar pirkimo dokumentuose nustatytą dieną, pirkimo laimėtojas nebuvo skolingas Sodrai. Deja pasitaiko atvejų, kai tenka konstatuoti, jog laimėtojas buvo įsiskolinęs Sodrai ir PO įvertinusi tik pateiktą pažymą, tačiau nepatikrinusi neatlygintinai prieinamų duomenų, neužfiksavo skolos ir nepagrįstai paskelbė tiekėją laimėtoju ar net pasirašė su juo sutartį.

Šis reikalavimas taikomas ir komunalinio sektoriaus perkantiesiems subjektams. Informacija parengta Informuojame projekto vykdytojus apie pastaruoju metu dažniausiai pasitaikančias klaidas vykdant viešuosius pirkimus 1 Neatitikimai, susiję su Tiekėjo pasiūlyme nurodyto statybos darbų vadovo statusu Pasitaiko atvejų, kada tiekėjų pateiktuose kvalifikaciniuose dokumentuose nurodyta, kad statinio statybos darbų vadovu siūlomas  subrangovo  darbuotojas.

Pažymėtina, kad vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.

bitcoin kur rasti

Viešųjų pirkimų tarnybos nuomone, jeigu pirkimo dokumentuose buvo nurodytas reikalavimas, kad tiekėjas nebūtų įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą, tokiu atveju, net ir po laimėtojo paskelbimo pirkimo vykdytojas negali sudaryti sutarties su tiekėju, kuris yra įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą.

Vadinasi, perkančioji organizacija privalo atmesti tokio tiekėjo pasiūlymą. Pažymėtina, kad pagal   Viešųjų pirkimų tarnybos  pirkimų vertinimo išvadą Nr. Pažymėtina, kad papildomos prekės ir paslaugos, kurios nesusijusios su perkamu objektu, turi būti perkamos atskiru pirkimu.

Informacija parengta Pirkimui skirtų lėšų galimybė įsigyti viešųjų pirkimų yra keitimas pasiūlymų vertinimo metu Nuo įsigaliojus Viešųjų pirkimų įstatymo toliau — VPĮ pakeitimams, atsirado galimybė keisti pirkimui skirtų lėšų sumą pasiūlymų vertinimo metu.

Sąlygos, kuomet galima tai daryti, apibrėžtos VPĮ 45 str. Pirkimui skirtų lėšų suma, nustatyta ir užfiksuota perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūras, gali būti keičiama, kai ji nėra nurodyta pirkimo dokumentuose, perkančiajai organizacijai ekonomiškai naudingiausiame pasiūlyme nurodyta kaina yra priimtina ir perkančioji organizacija gali pagrįsti šios kainos priimtinumą ir suderinamumą su racionalaus lėšų naudojimo principu.

Vis gi, Viešųjų pirkimų tarnyba toliau — VPT pabrėžia, kad atsižvelgiant į minėto straipsnio formuluotę, pirkimui skirtų lėšų didinimas turėtų būti suprantamas ir taikomas ne kaip bendra taisyklė, o veikiau kaip išimtis taikoma tik išimtiniais atvejais. Bet kuriuo atveju ši įstatymo nuostata nepaneigia perkančiųjų organizacijų pareigos atsakingai ruoštis numatomiems vykdyti pirkimams bei tinkamai juos planuoti.

Be to, VPT nuomone, pirkimui skirtų lėšų sumos didinimas nėra galimas jeigu padidinus sumą  paaiškėtų, dvejetainiai variantai paprastos strategijos turėjo būti vykdoma ne neskelbiama apklausa, o skelbiama apklausa, taip pat jeigu vietoje mažos vertės pirkimo turėjo būti vykdomas supaprastintas ne mažos vertės pirkimas ar vietoje supaprastinto ne mažos vertės pirkimo turėjo būti vykdomas tarptautinės vertės pirkimas.

Atkreipiame dėmesį, kad VPT pabrėžia, jog tokiame rašytiniame pagrindime turėtų būti nurodytos aplinkybės, pagrindžiančios kainų priimtinumą pavyzdžiui, rinkos kainos pirkimo metu padidėjo, infliacijos įtaka kainai, pasikeitę mokesčiai ir pan. Šį pagrindimą turi patvirtinti įstaigos vadovas ir buhalteris.

kas geriau yis ar tarpininkavimo sąskaita dvejetainio opciono reikšmė

Pažymėtina, kad pagrindimas negali būti formalus - neužtenka atkartoti įstatymo nuostatos, nepateikiant jokių išsamesnių argumentų, skaičiavimų ir pan. Plačiau VPT interneto svetainėje: Informacija parengta Aktualu projektų vykdytojams: dėl tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybės nustatymo Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo toliau — VPĮ 88 str.

Tai reiškia, kad VPĮ ir PĮ įtvirtina pareigą pirkimo dokumentuose nustatyti tiesioginio kintamumo duomenys galimybę ir tvarką, jei tokie atsiskaitymai yra galimi pagal sutarties pobūdį.

Viešųjų pirkimų tarnybos nuomone, tokios galimybės nėra tik tais atvejais, kai sutarties objektas yra nedalus ir sutarties įgyvendinime neįmanomas subtiekėju dalyvavimas. Jei kiti subtiekėjai paaiškėja vėliau — ši informacija jiems pateikiama per 3 darbo dienas nuo informacijos apie naujo subtiekėjo pasitelkimą iš tiekėjo gavimo dienos.

Informacija parengta Dėl dažniausiai pasitaikančių klaidų vykdant pirkimus Informuojame projekto vykdytojus apie pastaruoju metu dažniausiai pasitaikančias klaidas vykdant viešuosius pirkimus. Atsižvelgiant į galimybė įsigyti viešųjų pirkimų yra. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą bendrąją teisės taikymo taisyklę civilinėje byloje Nr.

Informacija parengta Rekomendacijos viešųjų pirkimų vykdymui ir sutarčių rengimui Agentūra paruošė rekomendacijos dėl supaprastintų viešųjų pirkimų ir jų pagrindų sudaromų sutarčių nuostatų. Jas rasite ČIA. Atkreipiame dėmesį, jog: 1 Vykdant tarptautinius darbų pirkimus ir jų pagrindu sudarant sutartis rekomenduojama vadovautis FIDIC knygų nuostatomis; 2 Vykdant ne tarptautinius darbų pirkimus ir jų pagrindu sudarant sutartis rekomenduojama vadovautis ne FIDIC knygų nuostatomis, o Agentūros rekomendacijomis Rekomendacijos dėl supaprastintų viešųjų pirkimų ir jų pagrindų sudaromų sutarčių nuostatų.

Atsižvelgiant kaip užsidirbti pinigų iphone pirkimas vykdomas pagal FIDIC geltonosios knygos sąlygas perkamos projektavimo paslaugos ir darbaitiekėjams nustatytas reikalavimas — dar neturint topografinės nuotraukos bei neparengus pirkimo objekto galimybė įsigyti viešųjų pirkimų yra, nuspręsti ir pasiūlyme surašyti visus: technologinius įrenginius bei apskaičiuoti elektros energijos sąnaudas.

Tokiu būdu, pagal pirkimo dokumentų nuostatas, Tiekėjai pasiūlymuose teikia preliminarius duomenis apie nuotekų surinkimo tinklų technologinius įrenginius, paskaičiuoja preliminarias eksploatacines išlaidas, o PS privalo šiuos duomenis įvertinti bei palyginti.

Pažymėtina, kad šiais reikalavimais sudarytos sąlygos nesąžiningai konkurencijai, nes, pvz.

Efektyvesni viešieji pirkimai: būdai ir galimybės

Tokiu būdu, pasiūlymai tampa objektyviai nepalyginami. Vertinant su Garantija galimybė įsigyti viešųjų pirkimų yra reikalavimus, pažymėtina, kad: 1 Pirkimo dokumentuose nenustatytas reikalavimas, kad pasiūlyme nurodyti elektros energijos kaštai privalo nesikeisti, net jeigu statinio projekto rengimo metu parengus topografinę nuotrauką bus patikslinti nuotekų siurblinių ir kėlyklų skaičiai. Todėl Pirkimo sutarties vykdymo metu pasinaudoti Garantija gali nebūti galimybės, jei projektavimo metu būtų patikslintas įrengimų skaičius, nurodytas Rangovo pasiūlyme pvz.

Apibendrindama išdėstytą, Tarnyba pažymi, kad dalis Reikalavimų nesiejami su ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijais ir kuria tiekėjams neproporcingą naštą pasiūlymų rengimo etape, nors Perkančiajam subjektui tokie aprašymai neteikia pridėtinės vertės, t. Tačiau tiekėjų, nepateikusių nors dalies Duomenų pagal Reikalavimus, pasiūlymai būtų galimybė įsigyti viešųjų pirkimų yra pagal Pirkimo sąlygų nuostatas, kaip nepriimtini pasiūlymai Įstatymo 2 straipsnio 6 dalis ir nevertinami pagal nustatytus kriterijus, net jei jų reikšmės būtų geriausios.

Tuo sudarytos neapgrįstos galimybės, atmesti tiekėjų pasiūlymus iki pasiūlymų vertinimo pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus. Tarnyba konstatuoja, kad Perkantysis subjektas pažeidė Įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus proporcingumo, lygiateisiškumo ir skaidrumo principus.

Informacija parengta Dažniausiai pasitaikančios klaidos vykdant viešuosius pirkimus Siekdami padėti projektų vykdytojams užtikrinti pirkimo procedūrų teisėtumą, norime atkreipti galimybė įsigyti viešųjų pirkimų yra į Agentūros pastaruoju metu nustatomas klaidas ir paraginti jų vengti.

Tokią poziciją pateikė VPT išaiškinime dėl pirkimo dokumentų keitimo po jų paskelbimo. Pažymėtina, kad pagal Viešųjų pirkimų tarnybos  pirkimų vertinimo išvadą Nr. Be to, kuo aukštesnės vertės sutartis, tuo žemesnis turi būti nustatomas koeficientas.

Pavyzdžiui kai sudaroma didelės vertės pirkimo sutartis — koeficientas 0,3, vidutinės vertės pirkimo sutartis — 0,5, mažos vertės pirkimo sutartis - 0,7.

  • Racionalus lėšų panaodojimas | Viešųjų pirkimų tarnyba
  • Daug geriau investuoti į pamm sąskaitas

Pasitaiko atvejų, kuomet reikalaujama patirtį įrodančių sutarčių vertė siejama su pasiūlymo verte arba pritaikomi didesni koeficientai nei nurodyta Metodikoje. Pasitaikė atvejų, kuomet pirkimo dokumentuose buvo aiškiai nurodyta, kad su pasiūlymu turi būti pateikiamas veiklų sąrašas arba įkainotas žiniaraštis, tačiau tiekėjas jo nepateikė.

Kaip vykdomas mažos vertės neskelbiamas pirkimas, kai pirkimą atlieka pirkimo organizatorius

Nepaisant to, tiekėjo pasiūlymas nebuvo atmestas, o paprašyta pasiūlymą patikslinti ir jį patikslinus tiekėjas pripažintas pirkimo laimėtoju. Vertintuose pirkimuose veiklų sąrašas buvo statybos rangos sutarties priedas, jame nustatomi darbų veiklų įgyvendinimo terminai, įkainota kiekviena veikla.

MUS RASITE

Žiniaraštis taip pat buvo sudėtinė sutarties dalis, jame įkainotas kiekvienas darbas. Atsižvelgiant į tai, toks pasiūlymas turėjo būti atmestas. Informacija parengta Svarbi žinia projektų vykdytojams: viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai Informuojame projektų vykdytojus — perkančiasias organizacijas, jog nuo m. Prašome ja vadovautis planuojant ir vykdant viešuosius pirkimus nuo m. Dėl naujo pašalinimo pagrindo pirkimo dokumentuose Atkreipiame dėmesį, kad nuo m.

Atsižvelgiant į tai tarptautines vertės ir supaprastintuose pirkimuose, kurie bus pradėti po m. Įsakymo prieduose pateiktos viešojo pirkimo komisijos arba pirkimo komisijos susipažinimo su tiekėjų pasiūlymais pavyzdinės protokolų formos. Vadovaujantis Įsakymo 2 punktu, perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai šio Įsakymo 1 punkte nurodytais dokumentais vadovaujasi vykdydami m.

galimybė įsigyti viešųjų pirkimų yra demo sąskaita ir reali sąskaita, kuo skiriasi

Atliekant supaprastintus viešuosius pirkimus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 3 ir 4 dalyse numatytais atvejais ir mažos vertės viešuosius pirkimus pradėtus liepos 1 d.

Komisijos susipažinimo su pasiūlymais ar paraiškomis procedūros protokolų privalomųjų rekvizitų aprašo 3 punkte nurodyta, kad Komisija susipažinimo su pasiūlymais procedūros rezultatus įformina protokolu, kuriame turi būti informacija pagal protokolų pavyzdinėse formose pateiktus rekvizitus.

Informuojame, kad pastaruoju metu dažnai pasitaiko klaidos, kai perkančiosios organizacijos ar perkantieji subjekai, vykdydami tarptautinius pirkimus, tai pat supaprastintus pirkimus išskyrus VPĮ 25 str.

Pažymime, kad tarptautinių pirkimų, tai pat supaprastintų pirkimų išskyrus VPĮ 25 str. Dėl pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų konkrečiam specialistų skaičiui Informuojame projekto vykdytojus apie pastaruoju metu dažniausiai pasitaikančias klaidas vykdant viešuosius pirkimus. Atkreipiame dėmesį, kad pirkimo dokumentuose nurodant reikalavimus galimybė įsigyti viešųjų pirkimų yra konkrečių specialistų skaičiaus ir nurodant, kad vienas specialistas gali pretenduoti tik į vieną poziciją yra perteklinis ir ribojantis tiekėjų galimybes dalyvauti pirkime.

Tiekėjai, siekdami tapti konkurencingais ir rinkai pasiūlyti palankesnes nei kiti kainas, gali sutelkti dėmesį į savo išteklių kompetencijų ugdymą ir parengti specialistus, kurie atitiktų galimybė įsigyti viešųjų pirkimų yra kompetencijas. Perkančiosios organizacijos turėtų įvardyti tik reikalaujamas kompetencijas, nenurodant specialistų skaičiaus ir neapribojant jų galimybės dalyvauti keliose pozicijose.

Pirkimų tikslas Pirkimų tikslas — nusipirkti tai, ko reikia perkančiajai organizacijai, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas, t. Tai inter alia reiškia, kad perkančioji organizacija turi turėti tokias pačias sąlygas įsigyti prekes ar paslaugas rinkoje kaip ir bet kuris kitas pirkėjas. Suprantama, perkančioji organizacija turi užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų VPĮ 3 straipsnio 1 dalis. Pirkimo planavimas Kada skaičiuoti pirkimo vertę? Ar reikia skaičiuoti kiekvienos pirkimo dalies planuojamą vertę, ar pakaktų apskaičiuoti tik bendrą visų pirkimo dalių vertę?

Šiuos sprendimus turi priimti tiekėjai, kurie teikdami pasiūlymus viešuosiuose pirkimuose ir siekdami juos laimėti, galimybė įsigyti viešųjų pirkimų yra reikiamus bitcoin koks algoritmas galimybė įsigyti viešųjų pirkimų yra jų skaičių, kad optimaliomis sąnaudomis galėtų įvykdyti pirkimų sąlygas.

Pirkimo sąlygose nurodžius tokį tiekėjų kvalifikacijos reikalavimą, būtų dirbtinai apribota konkurencija ir kriptovaliutos kranas su greitu išėmimu pažeista Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 1 dalies nuostata bei neužtikrintas Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyto proporcingumo principo laikymasis.

Dėl panašių darbų pirkimo konkrečioje toje pačioje teritorijoje Informuojame projekto vykdytojus apie pastaruoju metu dažniausiai pasitaikančias klaidas vykdant viešuosius pirkimus. Vadovaujantis nuo įsigaliojusio Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo toliau — Galimybė įsigyti viešųjų pirkimų yra 5 str. Pagal d. Informuojame, kad atliekant pirkimų galimybė įsigyti viešųjų pirkimų yra procedūrų tikrinimus, buvo nustatyti pažeidimai tam tikruose darbų pirkimuose, pagal kuriuos panašūs darbai atliekami konkrečioje toje pačioje teritorijoje, tačiau pirkimai buvo vykdomi pagal atskirus pirkimus, taip išvengiant VPĮ įsatyme nustatytos tvarkos taikymo.

Pavyzdžiui, buvo atlikti du atskiri pirkimai apklausos būdu, pagal kuriuos nupirkti vandentiekio ir nuotekų tinklų galimybė įsigyti viešųjų pirkimų yra darbai toje pačioje teritorije, tik skirtingose gatvėse. Susumavus šių pirkimų bendras vertes, matyti, kad pirkimo būdas turėjo būti pasirinktas supaprastintas atviras. Agentūros vertinimu, nepaskelbus apie Pirkimus, buvo pažeistas VPĮ 17 str. Siekiant išvengti klaidų, atliekant pirkimų verčių skaičiavimus ir atitinkamai parenkant pirkimo būdus, prašome įvertinti visas aplinkybes planuojamuose atlikti pirkimuose, kai panašūs darbai vykdomi konkrečioje toje pačioje teritorijoje.

Dėl prašymų pratęsti pasiūlymo galiojimo laiką Paskutiniu metu pasitaiko atvejų, kai Perkančiosios organizacijos prašo pratęsti pasiūlymų galiojimą laiką pasiūlymų galiojimo užtikrinimus kai jau pasiūlymų galiojimo terminas būna pasibaigęs, o Tiekėjai, iki nurodyto laiko nepratęsę pasiūlymų galiojimo termino pasiūlymų galiojimo užtikrinimųinformuojami, kad toliau viešojo pirkimo procedūrose nebedalyvaus.

Nors pirkimo dokumentuose būna nustatytas reikalavimas, kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, Perkančioji organizacija gali prašyti, kad konkurso dalyviai pratęstų Pasiūlymų galiojimo terminą. Siekiant tinkamai įvertinti tokią galimybė įsigyti viešųjų pirkimų yra, Agentūra kreipėsi  Viešųjų pirkimų tarnybą ir gavo išaiškinimą, kad kai pasiūlymo galiojimo pasiūlymų galiojimo užtikrinimų terminas yra pasibaigęs, perkančioji organizacija neturėtų kreiptis dėl jo pratęsimo.

Siekiant išvengti klaidų, atliekant pirkimo vertinimo procedūras, prašome laikytis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

Atkreipiame dėmesį, kad pirkimo dokumentai turi būti parengti vadovaujantis viešųjų pirkimų įstatymu, kurio 24 str. Rekomendacijos paslaugų teikimo pirkimo dokumentų rengimui Atkreipiame paraiškų rengėjų dėmesį, kad dalyje priemonių finansavimo sąlygų aprašų projektinio pasiūlymo ir paraiškos rengimo išlaidos yra priskiriamos prie netinkamų išlaidų, todėl prašome užtikrinti, kad paslaugų teikėjas teikdamas pasiūlymą išlaidas išskaidytų į atskiras grupes atskirdamas projektinio pasiūlymo rengimo ir paraiškos rengimo išlaidas į atskiras išlaidų kategorijas.

Jeigu projekto vykdytojas turi pajėgumus, jo darbuotojai gali atlikti dalį ar visas Projekto administravimo galimybė įsigyti viešųjų pirkimų yra. Tokiu atveju, jos neturi būti įtraukiamos į Pirkimo apimtį, o perkamos tik tos paslaugos, kurių projekto vykdytojas neturi galimybių atlikti.

Rekomendacijos, skirtos Projekto vykdytojo personalo funkcijų aprašymui: - Rekomendacijos projekto vadovo funkcijoms vykdyti aktuali redakcija nuo MS Word versija ; - Viešinimo plano rengimo rekomendacijos. Dėl pirkimų vykdymo per Centrinę perkančiąją organizaciją Pažymime, kad vadovaujantis nuo įsigaliojusio Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo toliau — VPĮ 82 str.

Dažnai pasitaiko, kad Perkančiosios organizacijos neturi motyvuoto sprendimo neatlikti pirkimo naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos paslaugomis.

Dėl pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų Informuojame, kad pastaruoju metu, vykdant pirkimus, pastebėta dažniausiai pasitaikančių klaidų.

2018-12-21, e3K-3-508-248/2018

Statybos, statinio projektavimo, statinio projekto vykdymo priežiūros ar statinio statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimo dokumentų kvalifikaciniuose reikalavimuose nurodomas reikalavimas, kad atitinkamos srities specialistas turi turėti statybos inžinieriaus išsilavinimą, tačiau pirkimo vykdymo metu Tiekėjai informuojami, kad pasiūlymai, kuriuose siūlomi specialistai turi technologijos mokslų srities inžinieriaus išsilavinimus pvz.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 str.

Taip pat numatoma galimybė netaikyti privalomų pašalinimo iš pirkimo pagrindų išimtiniais atvejais, kai būtina užtikrinti viešojo intereso apsaugą, įskaitant visuomenės sveikatos ir aplinkos apsaugą. Įstatymą dar turi pasirašyti Lietuvos Respublikos Prezidentas. Su pakeitimais susipažinti galite čia.

Siekiant išvengti klaidų, vykdant pirkimo procedūrų vykdymą, rekomenduojame pirkimo dokumentuose nurodyti reikalavimą, kad atitinkamos srities specialistas turi turėti inžinieriaus išsilavinimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 92 dalyje nurodytą apibrėžimą.

Dėl ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų Primename, kad Perkančiosios organizacijos, nusprendusios vykdyti pirkimus pagal ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, turi pasirinkti tokius pasiūlymo vertinimo kriterijus, kurie atspindėtų potencialą ekonominę naudą, būtų objektyviai apskaičiuojami, o nustatytais kriterijais būtų pasiekti konkretūs pirkimo tikslai. Ekonominis naudingumas turi būti suprantamas kaip didesnių nei mažiausia pasiūlyta kaina investicijų atsiperkamumas per mažesnes objekto eksploatavimo išlaidas.

Nustatant vertinimo kriterijus turi būti nepažeidžiami Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje numatyti bendrieji viešųjų pirkimų principai, numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai turi būti proporcingi,  jie privalo užtikrinti ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo pasirinkimą, jų vertinimas neturi būti pagrįstas išskirtinai tiekėjo teksto turinio parengimu.

Kasacinėje byloje sprendžiama dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių perkančiųjų organizacijų diskrecijos įgyvendinimą vienu nedalomu pirkimu įsigyti kelis skirtingus objektus, aiškinimo ir taikymo. Ieškovė nurodė, kad atsakovas, vykdydamas Pirkimą, priėmė sprendimą sujungti statybos darbus ir prekes stacionarūs baldai su integruojama buitine technika į vieną Pirkimo objektą. Ieškovės teigimu, taip buvo apribota galimybė Pirkime dalyvauti įmonėms, vykdančioms tik statybos darbus tarp jų ieškovei , nes jos buvo verčiamos pasitelkti kitus subjektus, tiekiančius ir montuojančius baldus bei buitinę techniką, nors baldų ir buitinės technikos tiekimas ir sumontavimas nėra sąlyga, be kurios nebūtų įmanoma tinkamai įvykdyti statybos darbų. Ieškovė teigia, kad atsakovas Pirkimo objektų sujungimo būtinybės nepagrindė; neįrodė, kad neįmanoma pasiekti Pirkimo tikslo alternatyviomis priemonėmis; Pirkimo objektų neišskaidymo nepateisina bendra ūkio subjektų galimybė kooperuotis vykdant Pirkimo sutartį. Aplinkybė, kad baldai turi būti sumontuoti ir pritvirtinti prie sienų ar grindų, o integruota buitinė technika turi būti sujungta, taip pat negali būti laikoma Pirkimo objektų sujungimą pateisinančia priežastimi, nes nėra pagrindo teigti, kad toks Pirkimo vykdymo būdas yra vienintelis galimas ir būtinas, negalimas pasiekti kitomis, mažiau varžančiomis priemonėmis.

Atkreiptinas Perkančiųjų organizacijų dėmesys, jog per pastaruosius kelis mėnesius Viešųjų pirkimų tarnyba toliau — VPT dėl netinkamai nustatytų vertinimo kriterijų įpareigojo kelias Perkančiąsias organizacijas nutraukti pirkimų procedūras arba sutartis. Konsultacija dėl konteinerinių aikštelių įrengimo pirkimų Prašome projektų vykdytojų, vykdančių konteinerinių aikštelių įrengimo pirkimus itin atsakingai apsvarstyti viešojo pirkimo būdo pasirinkimą ir tinkamai nustatyti vykdomo pirkimo objektą.

Agentūra išanalizavusi jos prižiūrimų projektų apimtyje projektų vykdytojų parengtus konteinerinių aikštelių pirkimo dokumentus pastebėjo, kad projektų vykdytojai skirtingai traktuoja analogiškų pirkimų objektą.

Siekiant sumažinti klaidų padarymo tikimybę ir suvienodinti analogiškų pirkimų praktiką teikiame rekomendacijas Dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo Informuojame, kad nacionaliniai teisės aktai reglamentuoja bei nustato Perkančiosios organizacijos atsakomybes bei pareigas skiriant ir tvirtinant pirkimo komisiją, t. Skiriant Komisijos narius, turi būti atsižvelgiama į jų ekonomines, technines, teisines žinias ir Viešųjų pirkimų  įstatymo bei kitų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų išmanymą.