Pirkimo dokumentų keitimas po jų paskelbimo

Kas yra pirkimo galimybė?, darbai - 250908-2019

Nešališkumo deklaracija — viešojo pirkimo komisijos nario ar eksperto arba kito asmens pareiškimas raštu, kad jis nešališkas tiekėjams.

Pirkimo dokumentų keitimas po jų paskelbimo

Netinkama viešojo pirkimo paraiška — viešojo pirkimo paraiška, kurią pateikęs viešojo pirkimo kandidatas atitinka perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo dokumentuose nustatytą tiekėjo pašalinimo pagrindą arba neatitinka minėtuose dokumentuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų, kokybės vadybos sistemos ir arba aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų. Netinkamas viešojo pirkimo pasiūlymas — viešojo pirkimo pasiūlymas, kuris neatitinka viešojo pirkimo objekto ir be esminių pakeitimų negalėtų patenkinti pirkimo dokumentuose nustatytų viešojo pirkimo objektui keliamų perkančiosios organizacijos poreikių ir reikalavimų.

Pagalbinė viešųjų pirkimų veikla kas yra pirkimo galimybė? pagalbos atliekant viešuosius pirkimus teikimas, įskaitant šią ir kitą veiklą: 1 techninės infrastruktūros, kuria naudodamasi perkančioji organizacija gali atlikti prekių, paslaugų ar darbų viešųjų pirkimų procedūras arba sudaryti preliminariąsias viešojo pirkimo-pardavimo sutartis, suteikimas; 2 konsultavimas dėl viešųjų pirkimų procedūrų atlikimo ar dokumentų rengimo; 3 parengimas atlikti viešuosius pirkimus ir viešųjų pirkimų procedūrų organizavimas.

kas yra pirkimo galimybė? klasikinių variantų knyga

Pagalbinės viešųjų pirkimų veiklos paslaugų teikėjas — tiekėjas, rinkoje siūlantis pagalbinės viešųjų pirkimų veiklos paslaugas. Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis toliau — paslaugų pirkimo sutartis — viešojo pirkimo-pardavimo sutartis, kurios dalykas yra paslaugų, išskyrus nurodytas šio straipsnio 26 dalyje, teikimas.

Prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis toliau — prekių pirkimo sutartis — viešojo pirkimo-pardavimo sutartis, kurios dalykas yra prekės prekių pirkimas, nuoma, finansinė nuoma lizingaspirkimas išsimokėtinai, numatant jas įsigyti ar to nenumatanttaip pat įsigyjamų prekių pristatymo, montavimo, diegimo ir kitos jų parengimo naudoti paslaugos, jeigu šios paslaugos tik papildo prekių tiekimą.

darbai - 250908-2019

Preliminarioji viešojo pirkimo-pardavimo sutartis toliau — preliminarioji sutartis — vienos ar kelių perkančiųjų organizacijų kas yra pirkimo galimybė? vieno ar kelių tiekėjų sudaryta sutartis, kurios tikslas — nustatyti sąlygas, įskaitant kainą ir, kur to reikia, numatomą kiekį, taikomas viešojo pirkimo-pardavimo sutartims, kurios bus sudarytos per tam tikrą nurodytą laikotarpį.

Projekto konkursas — procedūra, kai perkančiajai organizacijai suteikiama galimybė įsigyti pateiktą ir vertinimo komisijos išrinktą planą ar projektą paprastai teritorijų planavimo, architektūros, inžinerijos, duomenų apdorojimo, finansų inžinerijos.

Projekto konkurso dalyviams gali būti skiriami prizai ar piniginės išmokos.

kas yra pirkimo galimybė?

Raštu — informacijos pateikimas žodžiais arba skaitmenimis, kuriuos galima perskaityti, atgaminti ir perduoti, įskaitant elektroninėmis priemonėmis perduotą ir saugomą informaciją. Standartas — standartizacijos institucijos kas yra pirkimo galimybė?

neprivaloma techninė specifikacija, skirta daugkartiniam ar nuolatiniam taikymui.

apžvalga apie binex variantą internetinių pajamų tendencija

Standartai pagal juos priimančius subjektus gali būti tarptautiniai, Europos, nacionaliniai. Suinteresuotas viešojo pirkimo dalyvis toliau — suinteresuotas dalyvis — viešojo pirkimo dalyvis, išskyrus dalyvį, kuris galutinai pašalintas iš viešojo pirkimo procedūros, t. Suinteresuotas viešojo pirkimo kandidatas toliau — suinteresuotas kandidatas — viešojo pirkimo kandidatas, kuriam perkančioji organizacija nepranešė apie jo viešojo pirkimo paraiškos atmetimą iki pranešimo apie sprendimą nustatyti laimėjusį viešojo pirkimo pasiūlymą išsiuntimo suinteresuotiems dalyviams.

Tarptautinis standartas — tarptautinės standartizacijos organizacijos priimtas visuomenei skirtas standartas. Techninė specifikacija: 1 perkant darbus — viešojo pirkimo dokumentuose pateikiama medžiagų, produktų, jų tiekimo procesui keliamų techninių reikalavimų visuma, apimanti duomenis, pagal kuriuos galima nustatyti, ar medžiagos, produktai arba jų tiekimo procesas atitinka perkančiosios organizacijos reikmes.

Pirkimo dokumentų keitimas po jų paskelbimo

Šie duomenys apima poveikio aplinkai ir klimatui rodiklius, tinkamumo visiems naudotojams reikalavimus taip pat galimybę naudotis neįgaliesiems ir jų atitikties įvertinimą, eksploatacines ypatybes, saugos reikalavimus arba duomenis, apimančius kokybės užtikrinimo tvarką, terminiją, simbolius, bandymus ir bandymų metodus, pakavimą, žymėjimą ir ženklinimą, vartojimo naudojimo instrukcijas, gamybos procesus ir metodus bet kuriuo darbų gyvavimo ciklo etapu.

Techninis pamatinis dokumentas — Europos standartizacijos organizacijos pagal kintantiems rinkos poreikiams pritaikytas procedūras priimtas ir paskelbtas, techninei specifikacijai apibrėžti naudojamas, dokumentas, išskyrus Europos standartus.

Tiekėjas — ūkio subjektas — fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, kurie rinkoje siūlo atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas.

Viešasis pirkimas toliau — pirkimas — vienos ar daugiau perkančiųjų organizacijų atliekamas prekių, paslaugų ar darbų įsigijimas su pasirinktu pasirinktais tiekėju tiekėjais sudarant viešojo pirkimo-pardavimo sutartį sutartisneatsižvelgiant į tai, ar prekės, paslaugos ar darbai yra skirti viešajam tikslui.