„Telecentro“ 9 mėnesių pajamos didėjo, pelnas ir pelningumas mažėjo - Verslo žinios

Interneto radijo pajamos

Užduoti klausimą Kokios reklamos ir komercinių audiovizualinių pranešimų priežiūrą atlieka Lietuvos radijo ir televizijos komisija? Lietuvos radijo ir televizijos komisija toliau — Komisija vykdo komercinių audiovizualinių pranešimų bei reklamos priežiūrą, kai ji yra paskelbta jos prižiūrimų subjektų: televizijoje, radijuje ar internete kai tai vykdoma, teikiant visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugas ir tik siekiant interneto radijo pajamos Visuomenės informavimo įstatymo nuostatų laikymosi.

Tačiau, tam tikrais atvejais, atsižvelgiant į komercinių audiovizualinių pranešimų ir reklamų pobūdį, Visuomenės informavimo įstatyme numatytos išimtys, kai reikalavimus komerciniams audiovizualiniams pranešimams ir reklamoms nustato kiti, specialūs įstatymai, o jų kontrolę vykdo kitos institucijos, neatsižvelgiant į tai, kad jos yra paskelbtos televizijoje, radijuje ar internetu, teikiant visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugas: Visuomenės informavimo įstatymo 39 straipsnio 7 bei 8 dalyse įtvirtintas tabako gaminių bei alkoholio produktų reklamos ir komercinių audiovizualinių pranešimų reglamentavimas.

Konkretūs reikalavimai tabako gaminių reklamai ir komerciniams audiovizualiniams pranešimam nustatyti Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatyme, o alkoholio produktų reklamoms ir komerciniams audiovizualiniams pranešimams - Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatyme.

Abiejų įstatymų laikymosi kontrolę įgyvendina Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas.

interneto radijo pajamos

Taigi, kilus klausimams dėl tabako ar alkoholio gaminių reklamos ar komercinių audiovizualinių pranešimų, net ir tais atvejais, kai minėtų produktų reklama ar komerciniai audiovizualiniai pranešimai paskelbti televizijoje, radijuje ar internete, teikiant visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugas, kreipimasis turi būti pateikiamas Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui.

Visuomenės informavimo įstatymo 39 straipsnio 9 dalyje įtvirtinti reikalavimai visuomenės informavimo priemonėse skleidžiamai reklamai ar komerciniams audiovizualiniams pranešimams dėl gydytojų skiriamo gydymo paslaugų vaistinių preparatų, numatant, jog  jų reklamai yra taikomos specialaus - Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo nuostatos.

Šio įstatymo kontrolę ir jame įtvirtintų nuostatų dėl gydymo paslaugų ir vaistinių preparatų reklamos ir komercinių audiovizualinių pranešimų priežiūrą vykdo Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos.

Todėl, pastebėjus gydymo paslaugų ar vaistinių preparatų reikalavimų reklamoms ar komerciniams audiovizualiniams pranešimams pažeidimus, kai minėtų produktų reklama ar komerciniai audiovizualiniai pranešimai paskelbti televizijoje, radijuje ar internete, teikiant visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugas, kreipimasis turi būti pateikiamas  Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Kaip užsidirbti pinigų volgograde Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos.

Visuomenės informavimo įstatymo 39 straipsnio 16 dalyje numatyta, jog reikalavimai politinei reklamai yra nustatyti Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatyme ir kituose teisės aktuose.

Politinės reklamos skleidimą visuomenės interneto radijo pajamos priemonėse prižiūri Vyriausioji rinkimų komisija. Todėl pastebėjus politinę reklamą, neatitinkančią nustatytų reikalavimų, net ir kai reklama paskelbta televizijoje, radijuje ar internete, teikiant visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugas, kreipimasis turi būti teikiamas Vyriausiajai rinkimų komisijai. Visuomenės informavimo įstatymo 39 straipsnio interneto radijo pajamos dalyje numatyta, jog atsakomybė už klaidinančią ir neleidžiamą lyginamąją reklamą yra numatyta Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme.

Reklamos įstatymo kontrolę vykdo atitinkamos institucijos, nurodytos reklamos įstatymo 19 straipsnyje, kurių pagrindinė — Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.

Todėl, pastebėjus klaidinančią interneto radijo pajamos kitokio pobūdžio, Lietuvos Respublikos reklamos įstatymą pažeidžiančią reklamą, net ir kai reklama paskelbta televizijoje, radijuje ar internete, teikiant visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugas, kreipimasis turi būti teikiamas Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai. Atnaujinta: Kaip išnaudoti neteismines priemones kreipiantis dėl autorių teises pažeidžiančių svetainių blokavimo į Lietuvos radijo ir televizijos komisiją?

Teisių turėtojų prašymų taikyti privalomus nurodymus interneto prieigos paslaugų teikėjams nagrinėjimo tvarkos aprašo toliau — Aprašaspatvirtinto Lietuvos radijo ir televizijos komisijos m.

KS, 9 punkte yra nurodytos neteisminės priemonės, kurias prieš pateikdamas prašymą Lietuvos radijo ir televizijos komisijai toliau — Komisija privalo išnaudoti pareiškėjas.

Neteisminės priemonės: 9. Aprašo 10 punkte nurodyta, kad neteisminės priemonės yra išnaudotos, jei interneto svetainėje neteisėtai viešai paskelbtas autorių teisių saugomas turinys nebuvo pašalintas arba nebuvo panaikinta galimybė šią informaciją pasiekti per 5 darbo dienas nuo pareiškėjo kreipimosi į Aprašo 9. Konkrečios formos kreipiantis į interneto svetainės administratorių ir prieglobos paslaugų teikėją, nėra, svarbu yra pats kreipimosi faktas.

Aprašo nuostatos reikalauja, kad kreipimasis būtų raštu įskaitant elektroniniu paštut. Būna atvejų, kuomet interneto svetainėje nėra nurodytas elektroninio pašto adresas, tačiau yra vidinė forma, kaip susisiekti su svetainės valdytoju, mokėti užsidirbti pinigų atveju pakanka nusiųsti pretenziją užpildant vidinę interneto svetainės formą ir kaip įrodymą Komisijai pateikti momentinę ekrano kopiją angl.

Į interneto svetainės prieglobos paslaugų teikėją kreiptis taip pat galima laisva forma nusiunčiant pretenziją elektroniniu paštu. Taip pat svarbu, interneto radijo pajamos teikiant pretenzijas dėl autorių teisių saugomų kūrinių neteisėto viešo paskelbimo, būtų nurodytas konkretus turinys, kuris galimai paskelbtas neteisėtai geriausiai pateikiant aktyvią kūrinio nuorodą.

„Telecentro“ 9 mėnesių pajamos didėjo, pelnas ir pelningumas mažėjo

Atnaujinta: Suaugusiems skirtų internetinių pažinčių svetainių reklama televizijos programose Reikalavimai televizijos reklamai yra nustatyti Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme toliau — Įstatymas. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad jeigu televizijos programose transliuojamų suaugusiems skirtų internetinių pažinčių svetainių televizijos reklamos turinys nepažeidžia Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 39 straipsnio 1 — interneto radijo pajamos dalyse nustatytų reikalavimų ir tokia reklama yra transliuojama nuo 23 valandos, teisės aktuose nustatytų reikalavimų yra laikomasi.

Pirmasis ūkio subjekto planinis paštu registracijai dėl pasirinkimo galimybių numatomas ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo radijo ir ar televizijos programų transliavimo, retransliavimo veiklos, televizijos programų ir ar atskirų programų platinimo internete Lietuvos Respublikos vartotojams ar užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo pradžios. Ūkio subjektui pirmaisiais jo veiklos metais už pirmojo planinio patikrinimo metu nustatytus pažeidimus negali būti taikomos šios poveikio priemonės: transliavimo, retransliuojamo turinio licencijos galiojimo sustabdymas; transliavimo, retransliuojamo turinio licencijos galiojimo panaikinimas.

XI nuo 01 01 Žin. Komisija — nepriklausoma Seimui atskaitinga Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančių radijo ir ar televizijos programų transliuotojų, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų veiklą reguliuojanti ir prižiūrinti, Lietuvos Respublikos teritorijoje veiklą vykdančių retransliuotojų ir kitų asmenų, teikiančių Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir ar atskirų programų platinimo internete paslaugas, veiklos priežiūrą vykdanti institucija. Komisija dalyvauja formuojant valstybės audiovizualinę politiką. Ji yra Seimo ir Vyriausybės ekspertė radijo, televizijos programų transliavimo, retransliavimo, televizijos programų ir ar atskirų programų platinimo internete bei užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų klausimais. Komisija, atlikdama savo funkcijas ir priimdama sprendimus jos kompetencijai priklausančiais klausimais, yra nepriklausoma.

Nustačius teisės aktų nuostatų, transliavimo licencijos ar leidimo arba retransliuojamo turinio licencijos sąlygų ir ar prisiimtų įsipareigojimų eterio dujos ar netinkamo vykdymo faktą, ūkio subjektui nustatomas protingas paprastai ne trumpesnis kaip vieno mėnesio terminas pažeidimams ištaisyti.

Be to, ūkio subjektas, rizikos vertinimo laikotarpiu pradėjęs savo veiklą, nevertinamas interneto radijo pajamos rizikos rodiklius, kurie nustatyti LRTK prižiūrimų ūkio subjektų veiklos rizikos vertinimo tvarkos apraše pagal šiame  apraše nurodytus kriterijus vertinama praėjusių kalendorinių metų ūkio subjektų veikla pagal iki praėjusių kalendorinių metų pabaigos, t.

Atnaujinta: Kada reikalingas Lietuvos radijo ir televizijos komisijos LRTK rašytinis sutikimas pardavus ar kitaip perleidus transliavimo ir ar retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijas dalis, pajus?

Internetinė ir tradicinė reklama | fotomodels.lt

Jeigu pardavus ar kitaip perleidus transliavimo ir ar retransliuojamo turinio licencijos turėtojo interneto radijo pajamos dalis, pajus keičiasi kontrolinio akcijų paketo savininkas savininkai arba licencijos turėtojo kontrolė valdymas pereina kitam asmeniui asmenims kitais pagrindais, akcijas dalis, pajus ir ar kontrolę valdymą ketinantys perleisti ir įgyti asmenys privalo gauti LRTK rašytinį sutikimą.

Pardavus ar kitaip perleidus ne mažiau kaip 10 procentų transliavimo ir ar retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijų dalių, pajųlicencijos turėtojas privalo ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nuosavybės teisių perėjimo pranešti apie tai LRTK. Pardavus ar kitaip perleidus mažiau kaip 10 procentų transliavimo ir ar retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijų dalių, pajųlicencijos turėtojas neprivalo apie tai pranešti LRTK ar gauti LRTK rašytinį sutikimą.

Atnaujinta: Transliavimo licencijos ir ar retransliuojamo turinio licencijos turėtojo reorganizavimas Kai licencijos turėtojas reorganizuojamas, Lietuvos radijo ir televizijos komisijos LRTK sprendimu jo teisių ir pareigų perėmėjui perėmėjams gali būti be konkurso išduota nauja naujos internetinės prekybos strategijos licencijos vykdyti licencijuojamą interneto radijo pajamos ir ar televizijos programų transliavimo ir ar retransliavimo veiklą tomis pačiomis sąlygomis, jeigu: šis asmuo prieš reorganizavimą pateikia LRTK atitinkamą prašymą ir nurodo reorganizavimo sąlygas; tiek iki reorganizavimo, tiek reorganizavimo metu nebuvo pažeisti Lietuvos Respublikos įstatymai, reglamentuojantys radijo ir ar televizijos programų transliavimo ir ar retransliavimo veiklą, licencijos sąlygos ir Interneto radijo pajamos sprendimai.

Atnaujinta: Kaip nustatyti, ar teikiamos užsakomosios visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugos? Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme užsakomoji visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslauga apibrėžta kaip visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslauga, kurią teikia visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjas, skirta programoms žiūrėti vartotojo pasirinktu laiku ir jo individualiu prašymu pagal visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjo siūlomą katalogą Visuomenės informavimo įstatymo 2 straipsnio 77 dalis.

interneto radijo pajamos ieškoti įėjimo taškų į pasirinktį

Užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų toliau — užsakomosios paslaugos kvalifikavimas yra individualus ir turi būti atliekamas kiekvienu konkrečiu interneto radijo pajamos.

Nustatant, ar konkrečiu atveju teikiamos užsakomosios paslaugos, svarbu nustatyti šiuos aspektus: tai, ar vartotojams teikiamas audiovizualinis turinys vaizdo įrašai gali būti laikomas programa. Programa suprantama kaip savarankiškų savo turiniu ir struktūra garsų arba vaizdų, perteikiančių judesį, lydimą arba nelydimą garso, visuma, paprastai sudaranti atskirą nustatyto programų tvarkaraščio arba katalogo vienetą ir atitinkanti radijo ir ar televizijos programų formą ir turinį vaidybinis filmas, sporto ar kitoks renginys, situacijų komedija, dokumentinis filmas, programa vaikams, originalus dramos kūrinys, anonsas, komercinis audiovizualinis pranešimas, pokalbių programa, žinių programa ir kt.

Visuomenės informavimo įstatymo 2 straipsnio 47 dalis ; ar vartotojas gali rinktis ir bet kuriuo metu žiūrėti programas iš paslaugų teikėjo sudaryto katalogo.

interneto radijo pajamos

Katalogas suprantamas kaip paslaugų teikėjo sudarytas siūlomų programų sąrašas Visuomenės informavimo įstatymo 2 straipsnio 26 dalis. Taigi, turi būti kažkoks katalogas, iš kurio šis vartotojas galės pasirinkti jį dominančias pozicijas.

Tradicinė ir internetinė reklama 2

Tačiau to negalima suprasti taip, jog katalogo buvimas lemia, kad paslauga yra užsakomoji interneto radijo pajamos, kaip ji suprantama pagal anksčiau pateiktą apibrėžimą. Tipiškiausi užsakomųjų paslaugų pavyzdžiai galėtų būti interneto svetainėse www. Užsakomosiomis paslaugomis nelaikytinos asmeninės tinklavietės angl. Į užsakomųjų paslaugų kategoriją nepatenka ir dalijimosi vaizdo medžiaga platformos, tokios kaip You Tube, Vimeo, Facebook ir pan.

Dažnai praktikoje pasitaikantis pavyzdys, kai konkrečioje interneto svetainėje yra sąrašas programų, kuris pagal požymius atitinka katalogo apibrėžimą, tačiau pačios programos yra patalpintos vaizdo apsikeitimo platformoje, dažniausiai YouTube, t.

interneto radijo pajamos

Tokios paslaugos nelaikytinos užsakomosiomis paslaugomis, o interneto svetainės, kurioje tik pateikiamos nuorodos į YouTube patalpintą vaizdo medžiagą, valdytojas nelaikytinas užsakomųjų paslaugų teikėju. Kita kategorija paslaugų, kurios nelaikytinos užsakomosiomis paslaugomis, tai elektroninės laikraščių versijos, kuriose vaizdo medžiaga yra iliustruojami juose publikuojami straipsniai. Tačiau kartu atkreiptinas dėmesys į tai, kad jei tokioje elektroninėje laikraščio versijoje yra vaizdo įrašų skyrius, kuris vientisoje interneto svetainėje tenkina pripažinimo užsakomąja paslauga sąlygas, tokios interneto svetainės valdytojas laikytinas užsakomųjų paslaugų teikėju, o teikiamos pajamos internete su išvada webmoney — užsakomosiomis paslaugomis.

Naujienų portalai, kuriuose yra atskiras vaizdo įrašų skyrius, paprastai visuomet priskirtini užsakomųjų paslaugų kategorijai. Galiausiai svarbu pažymėti, kad atlygintinumo kriterijus nėra svarbus vertinant, ar yra teikiamos užsakomosios paslaugos, t. Atnaujinta: Nelicencijuojamos veiklos reguliavimas Lietuvos Respublikoje verstis nelicencijuojama radijo ir ar televizijos programų transliavimo ir ar bitcoin būdas veikla, teikti Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir ar atskirų programų platinimo internete ar užsakomąsias visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugas leidžiama tik Transliavimo veiklos ir retransliuojamo turinio licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka pranešus apie tai Lietuvos radijo ir televizijos komisijai LRTK.

LRTK privaloma pranešti apie: televizijos programų transliavimą Lietuvos Respublikoje per informacinės visuomenės informavimo priemones interneto svetaines, tinklalapius, programėles angl.

Asmenys, norintys Lietuvos Respublikoje verstis nelicencijuojama radijo ir ar televizijos programų transliavimo ir ar retransliavimo veikla, teikti Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir ar atskirų programų platinimo internete ar užsakomąsias visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugas, prieš pradėdami šią veiklą, privalo pateikti LRTK nustatytos formos pranešimą pridėti nuorodą į dokumentą.

interneto radijo pajamos

Telecentro neribojamų duomenų strategija 2017 m. augino interneto klientų skaičių ir pajamas

Pranešime pateikiama informacija pagal vykdomas veiklas, užpildant atitinkamas nurodyto pranešimo dalis pranešimo dalys pildomos interneto radijo pajamos nuo to, kokia veikla kokios veiklos vykdomos, o dalis pildo visi pranešimus teikiantys subjektai. Verstis nelicencijuojama radijo ir ar televizijos programų transliavimo ir ar retransliavimo veikla, teikti Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir ar atskirų programų platinimo internete ar užsakomąsias visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugas pranešėjai gali kitą dieną nuo pranešimo pateikimo LRTK dienos arba nuo pranešime nurodytos dienos, jeigu ši diena yra vėlesnė negu pranešimo pateikimo LRTK diena.

Asmenys, vykdantys nelicencijuojamą radijo ir ar televizijos programų retransliavimo veiklą ir televizijos programų ir ar atskirų programų platinimo internete Lietuvos Respublikos vartotojams veiklą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo nelicencijuojamos radijo ir ar televizijos programų retransliavimo ar televizijos programų ir ar kriptovaliutą uždirbantis scenarijus programų platinimo internete Lietuvos Respublikos vartotojams veiklos pradžios, pateikia Interneto radijo pajamos šią informaciją pridėti nuorodą į dokumentą : radijo, televizijos programos, atskiros programos pavadinimą; transliuotojo pavadinimą ir buveinės adresą; transliuotojo jurisdikciją; pirminę ir papildomas kalbas, kuriomis retransliuojama subtitruojama radijo, televizijos programa; papildomai teikiamas paslaugas elektroninis paslaugų gidas EPGinteraktyvios televizijos paslaugos, galimybė pasirinkti radijo, televizijos programos kalbą ir ar subtitrus ir kt.

Kartu su pranešimu LRTK turi būti pateiktos įstatymų nustatyta tvarka patvirtintos pranešėjo interneto radijo pajamos dokumentų steigimo sutartis aktasįstatai nuostatairegistravimo pažymėjimas kopijos arba įgalioto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento jeigu pranešėjas fizinis asmuo kopija, taip pat Transliavimo veiklos ir retransliuojamo turinio licencijavimo taisyklių priede nurodyta užpildyta Pranešėjo deklaracija pridėti nuorodą į dokumentą.

Nelicencijuojamos radijo ir ar televizijos programų transliavimo ir ar retransliavimo veiklos vykdymo, teikiamų Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir ar atskirų programų platinimo internete ar užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų sąlygas nustato Interneto radijo pajamos Respublikos visuomenės informavimo įstatymasTransliavimo veiklos ir retransliuojamo turinio licencijavimo taisyklės ,  Informacijos apie radijo, televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų, interneto radijo pajamos visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis ir televizijos programų ir ar atskirų programų platinimo internete paslaugų teikėjų veiklą teikimo tvarkos aprašas.

Radijo ir televizijos programų transliuotojai, retransliuotojai, asmenys, teikiantys Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir ar atskirų programų platinimo internete paslaugas, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjai, išskyrus Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją, gaunantys pajamų iš radijo ir ar televizijos programų transliavimo, retransliavimo, televizijos programų ir ar atskirų programų platinimo internete ir ar užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo veiklos, privalo mokėti 0,8 procento dydžio įmokas LRTK veiklai finansuoti nuo pajamų, gautų iš komercinių audiovizualinių pranešimų, reklamos, abonementinio mokesčio ir kitos veiklos, susijusios su radijo ir ar televizijos programų transliavimu, retransliavimu, televizijos programų ir ar atskirų programų platinimo internete, ir ar užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugomis.

LT32 Radijo ir televizijos programų transliuotojai, retransliuotojai, asmenys, teikiantys Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir ar atskirų programų platinimo internete paslaugas, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų interneto radijo pajamos privalo mokėti metinę įmoką nepastovumas dienos metu radijo ir ar televizijos programų transliavimo, retransliavimo, platinimo internete, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo veiklą toliau — Metinė įmoka Visuomenės informavimo etikos asociacijos veiklai finansuoti.

auto prekyba ufa kontaktais

Metinės įmokos dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarką nustato  Metinės įmokos už radijo ir ar televizijos programų transliavimo, retransliavimo, platinimo internete, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo veiklą dydžio nustatymo tvarkos aprašas.

Atnaujinta: Licencijuojamos interneto radijo pajamos reguliavimas Lietuvos Respublikoje licencijuojama radijo, televizijos programų transliavimo veikla ir ar retransliavimo veikla naudojant Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plane toliau — Planas numatytus radijo dažnius kanalus.

Licencijuojama ši radijo ir ar televizijos programų transliavimo veikla: radijo programų transliavimas per antžeminę radijo stotį ar tokių stočių tinklą; televizijos programų transliavimas per antžeminę televizijos stotį ar tokių stočių tinklą; televizijos programų transliavimas kabelinės televizijos tinklais; televizijos programų transliavimas MDTV tinklais; televizijos programų transliavimas elektroninių ryšių tinklais, kurių pagrindinė paskirtis nėra radijo ir ar televizijos programų ir ar programų transliavimas ir ar retransliavimas, išskyrus televizijos programų transliavimą per informacinės visuomenės informavimo priemones interneto svetaines, tinklalapius ; televizijos programų transliavimas per dirbtinį Žemės palydovą palydovus.

Lietuvos Respublikoje verstis licencijuojama radijo, televizijos programų transliavimo veikla ir ar retransliavimo veikla naudojant Plane numatytus radijo interneto radijo pajamos kanalus leidžiama tik  Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo ,  Transliavimo veiklos ir retransliuojamo turinio licencijavimo taisyklėse  nustatyta tvarka gavus transliavimo, retransliuojamo turinio licenciją.

Transliavimo, retransliuojamo turinio licencijos išduodamos tik juridiniams asmenims, Europos ekonominės erdvės interneto radijo pajamos įsisteigusiems interneto radijo pajamos asmenims ir organizacijoms, neturinčioms juridinio asmens statuso, taip pat Lietuvos Respublikoje ir kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsteigtų tokių juridinių asmenų ir organizacijų, neturinčių juridinio asmens statuso, filialams, jeigu nėra Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme nustatytų aplinkybių [1]kurioms esant Lietuvos radijo ir televizijos komisija LRTK privalo atsisakyti išduoti transliavimo, retransliuojamo pensininkų papildomų pajamų licenciją.

Transliavimo, retransliuojamo turinio licencijos išduodamos neterminuotam laikui. Transliavimo, retransliuojamo turinio licencijų sąlygos yra viešos. Transliavimo licencijas ir retransliuojamo turinio licencijas Visuomenės informavimo įstatymo, Transliavimo veiklos ir retransliuojamo turinio licencijavimo interneto radijo pajamos nustatyta tvarka išduoda LRTK. Transliavimo, retransliuojamo turinio licencijos išduodamos konkurso būdu, išskyrus atvejus, kai transliavimo licencijos išduodamos be konkurso: mokslo ir studijų institucijoms arba švietimo įstaigoms — šviečiamosioms ir kultūrinėms radijo ir ar televizijos programoms transliuoti iki 20 W galios antžeminėmis radijo ir ar televizijos stotimis; televizijos programoms transliuoti kabelinės televizijos tinklais; televizijos programoms transliuoti elektroninių ryšių tinklais, kurių pagrindinė paskirtis nėra radijo ir ar televizijos programų ir ar programų transliavimas ir ar retransliavimas; televizijos programoms transliuoti per dirbtinį Žemės palydovą palydovus ; kitais atvejais, kai tai numatyta Plane.

LRTK konkursus transliavimo, retransliuojamo turinio licencijai gauti skelbia: kai Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba pateikia LRTK informaciją apie sukoordinuotus Plane numatytus radijo interneto radijo pajamos kanalus kartu su elektroninių ryšių tinklų pagrindinėmis veiklos sąlygomis, reikalingomis transliavimo, retransliuojamo turinio licencijoms išduoti; savo iniciatyva arba suinteresuotų asmenų prašymu, kai radijo, televizijos programoms transliuoti nėra būtini Plane numatyti radijo dažniai kanalai.

  • Investicinė demonstracinė sąskaita
  • Lietuvos radijo ir televizijos komisija.
  • Kaip nusipirkti dvejetainių opcionų platformą
  • Pagrindinis Straipsniai Tradicinė ir internetinė reklama 2 Tradicinė ir internetinė reklama 2 Internetinė reklama, SEO paslaugos pasižymi kiek platesnėmis galimybėmis ir jas visas išvardinti būtų gana sudėtinga.
  • Tarifai televizijai, radijui, internetui - Agata
  • Ричард отступил на пару шагов.
  • Paskiriant 2% pajamų mokesčio
  • Binarinių opcionų apžvalgų forumas 2020 m

Asmenys, norintys gauti transliavimo arba retransliuojamo turinio licenciją, privalo pateikti LRTK paraišką. Paraiškos ir jos pateikimo reikalavimai nustatyti Transliavimo veiklos ir retransliuojamo turinio licencijavimo taisyklėse. Už transliavimo, retransliuojamo turinio licencijos išdavimą, pakeitimą, patikslinimą ar dublikato išdavimą mokama valstybės rinkliava, nustatyta Konkrečių valstybės rinkliavų dydžių sąrašepatvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės m.

Konkrečių valstybės rinkliavų dydžių sąrašo 3. Įmokos kodas už kitų institucijų atliekamas paslaugas, įskaitomas į valstybės biudžetą. Radijo ir televizijos programų transliuotojai, retransliuotojai, asmenys, teikiantys Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir ar atskirų programų platinimo internete paslaugas, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjai privalo mokėti metinę įmoką už radijo ir ar televizijos programų transliavimo, retransliavimo, platinimo internete, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo veiklą toliau — Metinė įmoka Visuomenės informavimo etikos asociacijos veiklai finansuoti.

Atnaujinta: Kas gali gauti transliavimo, retransliuojamo turinio licenciją? Transliavimo licencijas ir retransliuojamo turinio licencijas  Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo ,  Interneto radijo pajamos veiklos ir retransliuojamo turinio licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka išduoda Lietuvos radijo ir televizijos komisija LRTK. Transliavimo, retransliuojamo turinio licencijos išduodamos tik juridiniams asmenims, Europos ekonominės interneto radijo pajamos valstybėse įsisteigusiems juridiniams asmenims ir organizacijoms, neturinčioms juridinio asmens statuso, taip pat Lietuvos Respublikoje interneto radijo pajamos kitose Šakės uždirbti internetu ekonominės erdvės valstybėse įsteigtų tokių juridinių asmenų ir organizacijų, neturinčių juridinio asmens statuso, filialams, jeigu nėra Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme nustatytų aplinkybių, kurioms esant LRTK privalo atsisakyti išduoti transliavimo, retransliuojamo turinio licenciją.